Regulamin Rozgrywek Ligi Oldbojów Trachy 2008

Artykuł I - Cel rozgrywek

§ 1

 

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki pięcioosobowej oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany tytuł Mistrza Ligi Oldbojów Trachy 2008.

 

 

Artykuł II - Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

§ 2

 

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z ustalonym terminarzem

    rozgrywek .

2. Spotkania ligowe rozgrywane są :

    - w niedziele - w godz. 14.30 - 17.00

3. Za zgodą obydwu drużyn i akceptacji Organizatorów istnieje

    możliwość rozegrania spotkania w innym terminie.

 

§ 3

 

1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry

    najpóźniej 15 minut po obowiązującym terminie ustalonym przez

    organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Niezależnie od

    zaistniałych opóźnień ( awaria samochodu , kolizja itp. –

    powiadomienie telefoniczne organizatora o zaistniałej sytuacji ) , lub

    innych niezgodności zawody muszą być rozegrane jako

    mistrzowskie pod rygorem walkoweru , a jakakolwiek umowa

    kapitanów drużyn , że rozgrywają je jako towarzyskie , jest

    nieważna.

 

 

4. Drużyna  , która w trakcie rundy nie rozegra drugiego spotkania ,

    zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych

    wycofana z rozgrywek bez względu na ilość zdobytych punktów .

 

 

5 Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco :.

- W przypadku rozegrania nie więcej niż 50 % spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych meczy ,

- W przypadku rozegrania więcej niż 50 % spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku , natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika ,.

 

 

Artykuł III - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 4

 

Do rozgrywek Ligi Oldbojów zostaną dopuszczone drużyny, które

spełnią przedstawione poniżej warunki do dnia rozpoczęcia rozgrywek tj. do 27.04.2008 :

 

 

1. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek :

- dokładną nazwę drużyny ,

- adres mailowy i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela

drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji

techniczno-organizacyjnych ,

2. Dokonanie wpłaty w wysokości 200,00zł

 

 

Artykuł - VI - Zgłoszenie zawodników do gry

§ 5

 

1. Drużyna może liczyć nieograniczoną zawodników .

2. Lista zawodników powinna zawierać ich dokładne dane osobiste tj.

    imię i nazwisko oraz datę urodzenia i własnoręczny podpis.

3. Skład zespołu można uzupełniać przez cały okres trwania danego

    sezonu .

4. Zmiana przynależności drużynowej zawodników może nastąpić po

    zakończeniu rozgrywek w danym roku.

5 . Zawodnicy drużyn, które wycofały się z rozgrywek mogą zmienić

     drużynę podczas trwania danej edycji rozgrywek

6.  W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy :

-         ukończyli lub w danym roku, w którym rozgrywane są zawody ukończą 35 lat

-         ukończyli lub w danym roku, w którym rozgrywane są zawody ukończą 30 lat pod warunkiem, że nie są zrzeszeni

7.  Każda drużyna ma prawo zgłosić do rozgrywek jednego zawodnika,

     który ukończył lub w danym roku, w którym rozgrywane są zawody

     ukończy 25 lat pod warunkiem, że nie jest zrzeszony.

 

Artykuł VII - Przepisy i zasady gry

§ 6

 

1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów

     5 - osobowych ustalone przez FIFA .

2. Drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym" w

   dwóch rundach czyli mecz i rewanż.

3. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt. remis - 1 pkt. porażka - 0 pkt

4 . O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

    1) Większa ilość zdobytych punktów.

    2) W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub

        więcej drużyn o zajętym miejscu decydują

a) - ilość zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami ,

b) - przy równej ilości punktów korzystniejsza różnicą miedzy

       zdobytymi i utraconymi bramami w spotkaniach tych drużyn .

c) - przy dalszej równości , korzystniejsza różnica bramek we

      wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek .

 

 

Artykuł VIII - Ubiór zawodników

§ 7

 

1. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego

    samego lub podobnego koloru , drużyna gospodarzy ma obowiązek

   - na polecenie sędziego - zmienić ubiór .

2. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek

    zawodników drużyn zmiany koszulki musi dokonać bramkarz .

    Przepis ten dotyczy również sędziego.

 

 

Artykuł IX - Protokoły z zawodów

§ 8

 

1. Druki protokołów oraz załączniki do protokołów z zawodów dostarczają Organizatorzy

2. Kapitani drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego

    wypełnienia sprawozdania w części dotyczącej składu , swoich

     zawodników do protokołu,

3. Sprawozdanie podpisuje w obecności sędziego kapitan drużyny .

4. Po zakończonych zawodach sędzia wypełnia załącznik do

    sprawozdania dotyczący nałożonych kar indywidualnych

    (2 egzemplarze), przedkładając kapitanom drużyn do podpisu i

    przekazując im po jednej kopii.

   Załącznik musi być wypełniony i przekazany kapitanom drużyn

   również w przypadku gdy kar indywidualnych nie udzielono.

 

 

Artykuł X - Sankcje karne

§ 9

 

1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci

    napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka) .

   Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji

  sędziów prowadzącego zawody.

2. Zawodnikom , którzy w czasie zawodów zostali wykluczeni ( tzw .

   "samoistna" czerwona kartka ) wymierza się automatycznie karę

    dyskwalifikacji na 1 mecz.

3. Zawodnikowi , który w czasie zawodów zostanie wykluczony

    (czerwona kartka) wskutek otrzymania dwóch napomnień (żółta

    kartka ) , wlicza się do rejestru 2 żółte kartki i może grać w

    zawodach jeżeli nie są one konsekwencją 3 kartki.

4. Zawodnik, który otrzyma 3 napomnienia (żółta kartka) podlega

    karze dyskwalifikacji 1 meczu.

5. Karę dyskwalifikacji 1 meczu (czerwona kartka - tzw. Faul

    taktyczny ) wymierza się zawodnikowi gdy :

- pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przez powstrzymywanie umyślne przeciwnika używającego niedozwolonych środków , które winno być ukarane rzutem wolnym lub karnym ,

- zawodnik inny niż bramkarz na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników bramki umyślnie zagrywa ręką ,

- bramkarz , który przeszkadza w zdobyciu bramki i zatrzymuje rękoma poza polem karnym .

6 . Wystawienie do gry zawodnika , który w danym spotkaniu winien

     pauzować za otrzymane kary indywidualne, spowoduje

     zweryfikowanie wyniku spotkania jako walkower w stosunku 0 : 5

    W przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego aniżeli walkower

    – utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek

       drużyny ukaranej .Źródło: www.sosnicowice.yoyo.pl

Tworog Mały - Sport